Gaston Schelotto

Enginyer Electrònic

Sí, sóc un enginyer sènior amb més de 15 anys d'experiència en el sector de l'electrònica industrial / mèdica. El juliol de 2010 vaig decidir començar a treballar com a freelance amb el nom de PureDSP. Des d'aleshores, col·laboro estretament amb empreses, centres de recerca i altres professionals independents per dissenyar i desenvolupar equips electrònics amb diferents graus de complexitat, en el menor temps possible i utilitzant tecnologies d'última generació.

Per fer això, em baso en tres pilars fonamentals:

Agilitat com a resultat de la vigilància tecnològica, posada en pràctica de solucions innovadores i l'ús d'eines amb llicències legals.

Flexibilitat per adaptar-me a diferents situacions i entorns de treball, tant local com de forma remota.

Responsabilitat en relació amb el compromís adquirit en un projecte determinat, mantenint una estricta confidencialitat. I sobretot, preservant el medi ambient i el seu hàbitat.

Serveis

 • hardware
  Disseny Hardware
 • software
  Desenvolupament Software
 • formacion
  Formació Tècnica
 • Adquisició de senyals de sensors
 • Programació C/C++
 • Creació de drivers per a dispositius
 • Disseny digital i analògic
 • Test i Verificació
 • Sistemes operatius en Temps Real
 • Captura d'esquemàtics
 • Comunicacions sèrie
 • Disseny de PCB per a EMC i integritat del senyal
 • Disseny de PCB amb KiCAD
 • Aplicacions Multiplataforma
 • Microprocessadors 8/16/32-bits i DSP
 • Algorismes per a DSP
 • Suport en la fabricació
x

Adquisició de senyals de sensors

L'adquisició de senyals provinents de sensors es realitza a partir de convertidors analògic-digital (ADC).
Mitjançant aquests dispositius és possible capturar senyals provinents d'un entorn físic a diferents velocitats, que poden ser emmagatzemades i processades per un sistema basat en microprocessador.

Alguns senyals físics (escalars o vectorials) que podem destacar:

 • Pressió
 • Temperatura
 • Humitat
 • Voltatge
 • Intensitat (Corrent elèctrica, Llum, Camp elèctric)
 • Flux (Líquid, Aire, Gas)
 • Posició
 • Velocitat
 • Acceleració
 • Pes
 • Temps
 • Programació C/C++

  Escriptura i depuració del codi que serà introduït en un microprocessador de 8/16/32-bits, normalment en una memòria FLASH i en alguns casos, en altres tecnologies d'emmagatzematge (E2PROM, SRAM, FRAM).

  A més del desenvolupament del codi, també es porten a terme altres activitats:

 • Documentació: La documentació és escrita en el mateix codi i es genera automàticament quan sigui necessari
 • Gestió de Configuració: Involucrat en el cicle de vida que se aplica al desenvolupament del Software per actualitzar, corregir errors i millorar rendiments
 • Creació de drivers per a dispositius

  El desenvolupament de drivers suposa la creació d'una capa d'abstracció entre el món físic del Hardware i el món lògic del Software. Aquesta capa (HAL) que actua d'interfície entre les dos entitats, pot ser proporcionat per tercers o s'ha de desenvolupar totalment.

  Un driver per a dispositius pot ser configurat de la següent manera:

 • Per interrupcions o per consulta
 • Estàtic o dinàmic
 • Per bloqueig o sense bloqueig
 • Amb accés exclusiu o compartit
 • Amb característiques opcionals
 • Disseny digital i analògic

  A més de la captura de dades provinents del món físic i la seva conversió al món digital, és possible realitzar el procés invers. És a dir, convertir un conjunt de dades digitals en un senyal analògic mitjançant convertidors digital-analògic (DAC).

  Algunes aplicacions que utilitzen aquesta tècnica són les següents:

 • Àudio
 • Vídeo
 • Mòdems
 • Ultrasons
 • Generadors de senyals arbitràries
 • Test i Verificació

  Una vegada realitzada la fabricació i el muntatge, el sistema electrònic se sotmet a un procés de test que pot ser:

  Funcional o de caixa negra, on es comproven les sortides davant diferents estímuls d'entrada.

  En circuit o de caixa blanca, on és necessari un utillatge per accedir a diferents punts del circuit i analitzar el seu comportament.

  D'altra banda, pot ser interessant aplicar al sistema altres estímuls:

 • Temperatura/Humitat
 • Vibració/Xoc
 • Pressió
 • UV
 • Sistemes operatius en Temps Real

  Coneguts popularment com a RTOS, aquests sistemes operatius adquireixen importància en equips que necessitin garantir un comportament determinista.

  En aquest sentit, el sistema estarà compost per una o més tasques que s'aniran executant durant el temps assignat per un planificador. La gestió es realitza assignant a aquestes tasques diferents prioritats, administrant recursos compartits o rebent/enviant senyals, entre d'altres característiques.

  Captura d'esquemàtics

  Gràcies a les eines per a l'automatització del disseny electrònic (ADE), és possible traçar ràpidament l'esquema d'un circuit electrònic tot passant per les següents fases:

 • Establiment de jerarquies
 • Disseny de components
 • Interconnexió
 • Comprovació d'errors
 • Anotació manual/automàtica
 • Generació del Netlist i llistat de materials (BOM)
 • Comunicacions sèrie

  Es contempla la comunicació síncrona o asíncrona així com Half o Full Duplex. Existeix una varietat molt extensa de protocols i medis físics entre els quals es poden destacar:

 • I2C, PMBus
 • SPI
 • CAN
 • LIN
 • RS-232, RS-485, Modbus, DMX512
 • USB
 • Ethernet
 • Disseny de PCB per a EMC i integritat del senyal

  La realització del circuit imprès (PCB) és una fase crítica del disseny Hardware. Per aquest motiu, s'estudiarà la necessitat de fabricar 1, 2 o múltiples capes, depenent del nivell d'integració del circuit. D'altra banda, serà important tenir en compte:

 • La integritat del senyal en busos de comunicacions d'alta velocitat
 • El correcte dimensionat de pistes i regions sòlides
 • La reducció d'elements paràsits que puguin afectar al funcionament del sistema
 • Un disseny de conjunt que faciliti el camí a la certificació EMC
 • Disseny de PCB amb KiCAD

  Curs organitzat en 2 exercicis pràctics (Lab1 i Lab2) de dificultat creixent. En aquests exercicis s'explicarà pas a pas el funcionament de KiCad abastant la major quantitat d'opcions de l'eina. Es faran servir els recursos necessaris per portar a terme una realització amb èxit d'un prototip de 4 capes i de Classe 5.

  Alguns dels avantatges que ofereix KiCAD són:

 • Senzill i intuïtiu
 • 100% Open Source
 • Multiplataforma (Windows, Linux, Mac)
 • Lleuger
 • Madur
 • Estable
 • Aplicacions Multiplataforma

  Desenvolupament d'aplicacions d'alt nivell per a suport, manteniment i interconnexió de sistemes electrònics. Per exemple:

 • Consoles/Terminals
 • Interfícies d'usuari gràfica (GUI)
 • Bootloaders

 • Aquestes aplicacions poden funcionar en diferents ordinadors independentment del sistema operatiu instal·lat.

  Microprocessadors 8/16/32-bits i DSP

  Si necessito implementar un sistema electrònic basat en microprocessador, he d'incloure en el disseny un dispositiu de 8 o de 16 bits? És possible que haguem d'utilitzar una solució de 32 bits?

  La resposta dependrà de la complexitat de la nostra aplicació i dels recursos Hardware relacionats amb la captura de dades, processat i connexió amb altres dispositius.

  Totes les opcions són vàlides si es poden argumentar.

  Algorismes per a DSP

  En algunes ocasions es requereix que un sistema realitzi operacions d'alta càrrega computacional. El processat de dades en bloc permet implementar algorismes optimitzats en velocitat i memòria, amb l'objectiu de realitzar els càlculs en el temps requerit.

  Per això, s'aprofiten els següents recursos:

 • Unitats de coprocessat
 • Llibreries Software de funcions optimitzades
 • Gestió de DMA (Direct Memory Access)
 • Utilització de buffers circulars
 • Càlculs sobre el mateix buffer d'entrada (In-place Buffer Calculation)
 • Suport en la fabricació

  Per a la fabricació i muntatge dels sistemes electrònics d'última generació, es contemplem diferents opcions:

 • Gestió de la fabricació del circuit imprès (PCB)
 • Gestió en la compra de materials i components
 • Coordinació del muntatge
 • Contacte

  c/ Lluís Sagnier, 61, 08032, BARCELONA
  Tel: (+34) 649 610 809